Általános részvételi feltételek

Balogh Kft Törzsvásárlói Program

Általános Részvételi Feltételek

Kártyabirtokosok részére1. Törzsvásárlói Program alapvetően egy olyan vevő jutalmazási rendszer, amelyben a Programhoz csatlakozó vásárlók a hűségpontok révén nyilvánosan meghirdetett és minden kártyabirtokos által azonos feltételek mellett igénybe vehető kedvezményekhez jutnak.

2. Balogh Kft (5624 Doboz Árpád u. 21. Cégjegyzékszám: 04-09-007123) a kártyaszerződés megkötésével arra vállal kötelezettséget, hogy lehetővé tegye a vásárlók számára, hogy jelen Általános Részvételi Feltételek szerint részt vegyenek a Programban, akik elfogadják ezen feltételeket és azt aláírásukkal nyugtázzák a Programhoz csatlakozó Nyilatkozaton.

3. Program működése alatt a Balogh Kft üzletei pontokat írnak jóvá a kártyabirtokosok részére kártyáikon, melyek a CBA Csemege központi nyilvántartásában folyamatosan vezetésre kerülnek.

4. Kártya kibocsátás és Pongyűjtés az alábbi üzletekben lehetséges :

- CBA Csemege 5624 Doboz Nagy u. 4.

- SARKI ABC 5624 Doboz Nagyváradi u. 8.

- KÖRÖS KENYÉRBOLT ÉS LOTTÓZÓ 5624 Doboz Kossuth tér 24.

- SAROKHÁZ 5624 Doboz Faluhelyi u. 1.

Kártya kiadás feltétele a Pontgyűjtő kártya Programhoz való csatlakozási Nyilatkozat és Általános Részvételi feltételek elfogadása. Nyilatkozat kitöltése, aláírása elengedhetetlen feltétel.

Kártya egyszeri díja 150.- Ft, mely a kitöltött nyilatkozat átvételekor esedékes.

Kártya kiadás csak név, születési dátum, lakcím megadásával lehetséges . Email cím megadása nem kötelező, de előnyös, mert a legfrissebb akciókról így gyorsabban értesülhet a programhoz csatlakozó.

Nyilatkozat leadás és a kártya átvétele csak személyesen történhet.

Rendszerben való rögzítés (kb. 2 nap ) után a kártyán megkezdődhet a pontgyűjtés.

Pontok gyűjtése áru vásárlás után jár, kivételek: sorsjegy vásárlás, elektronikus mobil egyenleg , elektromos energia, gáz energia feltöltés vásárlásakor nem gyűjthető pont, mivel ezek vásárlása fizetőeszköz-cserének minősül. Minden elköltöltött 200 Ft után 1 pont kerül jóváírásra, mely beváltáskor 1 Ft-nak felel meg. Pont gyűjtés csak kártyára lehetséges, név alapján nem. Ha nincs itt a kártya vásárláskor, utólag nem tudjuk a pontokat jóváírni.

A kártyaszerződés alapján a központi számítógépes rendszerrel elektronikus kapcsolatot teremt a pénztárgép és így pontokat ír jóvá vásárláskor és pontokat von le beváltáskor az akkor kártyán rendelkezésre álló pontegyenleg erejéig. A pénztárrendszer vagy a POS-terminálok általános üzemzavara esetén pontok felírása(gyűjtése) utólag nem lehetséges. Amennyiben a fizetési folyamat már lezárásra került, úgy a helyszíni pontkibocsátás és/vagy -beváltás műszakilag már nem lehetséges. Amennyiben a fizetési művelet lezárása azért lett végrehajtva, mert a kártyabirtokos későn jelezte,hogy kártyáját használni kívánja, úgy a pontkibocsátás és/vagy –beváltás véglegesen meghiúsult,korrekcióra nincs mód. A pontok eggyik kártyáról másik kártyára való átvezetésére nincs mód. A Balogh Kft nem vállalja a kártyaszerződés átruházása, a kártyák vagy a pontok értékesítése,más javakra való elcserélése, azokról más javára történő lemondás esetén felmerülő igények teljesítését, tekintettel arra, hogy a pontok személyhez kötött kedvezmények igénybevételére jogosítanak.

Kártya elvesztés esetén a pontos név , születési adat és lakcím adatok megadásával pótkártya kerül kiadásra, melynek díja szintén 150.- Ft. Ezzel egyidőben a régi kártya a rendszerben visszahívásra kerül. Pótkártyán az addigi pontok jóváírásra kerülnek a rendszerben. Kártya pótlásról bizonylat készül, melyet a vásárló aláírásával kell nyugtázzon.

Ugyanazon kártyát a családtagok felváltva használhatják.

5. Pontbeváltás :

- CBA Csemege 5624 Doboz Nagy u. 4.

Pontbeváltás naponta egyszer lehetséges kártyánként ezen üzletünkben az 1-es kasszánál. Pontokat kizárólag áru vásárlás igénybevételére lehet felhasználni, kivévtelek : sorsjegy vásárlás, elektronikus mobil egyenleg , elektromos energia, gáz energia feltöltés vásárlásakor mivel ezek vásárlása fizetőeszköz-cserének minősül.

6. Amennyiben a kártyaszerződést bármely fél felmondja, úgy a kártyaszerződés megszűnése napjával a Balogh Kft a kártyát letiltja és a pontfolyószámlát zárolja, vásárlóval kártyán levő pontjait elszámolja.

7. A Balogh Kft jogosult utólag a technikai vagy adminisztrációs hiba folytán tévesen jóváírt pontokat a kártyabirtokostól előzetesen írásos értesítés és indoklás mellett visszavonni, illetve köteles az ugyanilyen okból kifolyólag tévesen levont pontokat a kártyabirtokos részére utólagosan jóváírni. A Balogh KFt az előző mondatban foglalt joga illetve kötelezettsége a hibabekövetkezése napjától számított egy éven belül évül el.

8. A kártyabirtokosok adatainak kezelése, tárolása, feldolgozása, továbbítása, védelme:

- A Balogh Kft a kártyabirtokosokkal szemben felel az általa kezelt adatok biztonságáért, az adatok megfelelő védelméért a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a nyilvánosságrahozás,a törlés, a sérülés és a megsemmisülés terén.

- A Balogh Kft nem felel a kártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megsérülésekövetkeztében keletkezett károkért.

- A Balogh Kft-nek a törzsvásárlói pontok jogosulatlan beváltásával kapcsolatosban nincs felelőssége , a kártyatulajodos felelőssége a kártya megőrzése, elvesztés esetén az azonnal értesítés a Balogh Kft felé, a kártya letiltás megindításához.

9. Amennyiben a kártyabirtokosnak a kártyaszerződéssel, illetve a Programmal kapcsolatban bármely természetű panasza vagy kérése van, a Balogh Kft felé kell írásban, email (baloghkft91@gmail.com)útján megkeresnie. A kártyabirtokos nevében harmadik személy kizárólag felhatalmazás alapján (pl. törvényes képviselő), vagy meghatalmazás alapján járhat el.

10.- A kártyaigénylő a kártyaszerződés létrejöttét megelőzően bármikor jogosult a kártyaigénylését a Balogh Kft-vel egyoldalú nyilatkozattal visszavonni (attól elállni).

A kártyabirtokosnak jogában áll a kártyaszerződést bármikor rendes felmondással vagy azonnalihatállyal megszűntetni postai úton vagy email útján.

11.- A Balogh Kft jogosult a kártyaszerződést azonnali hatállyal felmondani és egyidejűleg a kártyát letiltani, a pontfolyószámlát pedig zárolni, amennyiben a kártyabirtokos neki felróható okból hamisadatokat közöl a Balogh Kft-vel, vagy a kártyával való visszaélést, vagy a kártyaszerződés megszegését, illetve egyéb jogsértését elismerte illetve az egyértelműen bizonyítást nyert, cselekedeteivel, megnyilvánulásaival a Program működését, céljainak elérését vagy a többi résztvevő jogos érdekeit veszélyezteti vagy őket hátrányos helyzetbe hozza. A Balogh Kft jogosult továbbá azonnali hatállyal a kártyaszerződés felmondani, a kártyát letiltani és a pontfolyószámlát zárolni . A jelen pont szerinti esetekben a kártyabirtokos nem léphet fel a Balogh Kft-vel szemben semmilyen igénnyel.

12.- Balogh Kft jogosult a jelen Általános Részvételi Feltételeket (beleértve a Program jellemzőit, feltételrendszerét)bármikor egyoldalúan megváltoztatni, a módosítás azonban nem lehet visszamenőleges hatályú, azaz a kártyabirtokosok megszerzett jogait nem érintheti. Módosítás kihirdetése az üzletekben elhelyezett plakátokon és a www.baloghkft1991.hu web lapon.

A módosítás hatályba lépése mindenkor 15 nap a kihirdetéstől.

13.- A pontokat nem lehet készpénzre átváltani. A törölt, érvénytelenné vált, elévült,vagy egyéb okból be nem váltott pontok után azok pénzben kifejezett értéke vagy kártérítése, vagy egyéb ellenszolgáltatás nem igényelhető.

14.-A kártyabirtokos köteles a kártyát évente legalább egyszer használni úgy, hogy azon egyúttal a Balogh Kft számítógépes rendszerén –tranzakció kerüljön regisztrálásra (pontgyűjtés,pontbeváltás). Amennyiben a kártyabirtokos a kártyát legalább egy évig nem használja úgy, hogy azon –és egyúttal a Balogh Kft számítógépes rendszerén –tranzakció nem kerül regisztrálásra (így a kártyabirtokos a kártyához rendelt pontfolyószámlánpontot nem gyűjt,illetve a már összegyűjtött pontjait nem váltja be, vagy nem egyesíti), a Balogh Kft jogosult a pontfolyószámlán (és a kártyán) lévő valamennyi fel nem használt pontot törölni. Az ilyen pontfolyószámlákon (kártyákon) lévő pontok törlésére minden évben egyszer, az év utolsó napjának hatályával kerül sor pontok e bekezdés rendelkezéseivel összhangban történt törlésével kapcsolatban a kártyabirtokosok a Balogh Kft szemben semmilyen igényt nem támaszthatnak.15.-A Balogh Kft Törzsvásárlói Program, a kártyaszerződés, valamint jelen Általános Részvételi Feltételek a magyarjog hatálya alá esnek.

Honlap készítés